Opći uvjeti poslovanja

UVJETI POSLOVANJA   Royal Adriatic d.o.o.. OIB:68051886832 Rijeka, Riva Boduli1

OBVEZE POSREDNIKA

Posrednik se obvezuje pažnjom urednog i savjesnog gospodarstvenika poduzimati radnje u smislu nastojanja iznalaženja i dovođenja u vezu s nalogodavcem zainteresiranih osoba po izboru nalogoprimca koje bi pregovarale o sklapanju pravnog posla kojim se ostvaruje interes Nalogodavca. S tim u vezi, posrednik se obvezuje osobito upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine, po predočenju imovinsko-pravne dokumentacije od strane nalogodavca izvršiti uvid u dostavljene isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na nekretnini, čuvati osobne podatke nalogodavca, obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate. Ujedno, posrednik se obvezuje posredovati u pregovorima te nastojati da se stranke dogovore i sklope ugovor na obostrano zadovoljstvo.

OBVEZE NALOGODAVCA

Nalogodavac se obvezuje obavijestiti posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke potrebne za njegovo obavljanje. Nalogodavac potpisom na ovom Ugovoru pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je on vlasnik predmetne nekretnine ili osoba koja je na temelju valjane isprave ovlaštena sklopiti ovaj Ugovor s agencijom, u protivnom odgovara za svu štetu prouzročenu Nalogoprimcu, i trećim osobama. Temeljna obveza nalogodavca je posredniku isplatiti posredničku naknadu, i to kod kupoprodaje 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, a kod najma odnosno zakupa jednomjesečna najamnina odnosno zakupnina, s time da u predmetne iznose nije uključena stavka PDV-a. Minimalni iznos posredničke naknade za nekretnine vrijednosti do EUR33.333,00 ugovara se u iznosu od EUR1.000 u kunskoj protuvrijednosti, s time da u predmetni iznos nije uključena stavka PDV-a. Ugovoreni iznosi dospijevaju već prilikom sklapanja predugovora za posredovani pravni posao. Na nepravovremeno plaćanje naknade obračunava se zakonska zatezna kamata.

NAKNADA ŠTETE

Posrednik ima pravo na naknadu štete ako je nalogodavac kao prodavatelj postupio protivno dobroj vjeri kada nije pristupio pregovorima za sklapanje ugovora s osobom koju je posrednik našao, niti je sklopio s tom osobom ugovor pod uvjetima koje je priopćio posredniku, a nije došlo do promjene objektivnih okolnosti koje bi utjecale na donošenje odluke o sklapanju ugovora. Naknada štete u vidu ugovorne kazne u tom slučaju iznosit će 1% od ponuđene kupoprodajne cijene. Ako nalogodavac suprotno načelu savjesnosti i poštenja uđe u pregovore s trećom osobom bez prave namjere da s tom stranom sklopi ugovor, dužan je posredniku naknaditi štetu u iznosu od 1% ponuđene ili zatražene kupoprodajne cijene. Ugovorena i isplaćena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke radi promjene hipotekarnog dužnika, potvrde i ine isprave u svezi zaključenog pravnog posla kojim se ostvaruje interes nalogodavca, već je to isključivo njegova obveza, a koje troškove posrednik može naplatiti u visini stvarnih troškova.

Ugovor o posredovanju sklapa se na razdoblje od 3 godine i može se sporazumom više puta produžiti. Ugovor prestaje istekom roka od 3 godine ako u tom roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti i poštenja. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme, dakle s namjerom da se posrednika liši prava na naknadu ili svjesno ošteti. U navedenom slučaju ili u situaciji kada je posrednik sukladno gornjim odredbama posredovao, a nalogodavac ili osoba njegova bližeg krvnog ili tazbinskog srodstva potajno zaključio ugovor s osobom s kojom ga je posrednik doveo u vezu, potonji ima pravo na dvostruki iznos ugovorene posredničke naknade. Iste posljedice će nastupiti i ukoliko u roku ne dužem od 1 godine nakon prestanka ovog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ovog ugovora, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.